ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 103 träffar.(ingen författare) Instructions-punkter för Constaplar wid kongl. Swea Artilleri-Regemente. Stockholm, Norstedts 1846. (2),38,(2)s. Tvär oktav. Oskuren och ouppskuren, utan omslag. Något solkig.

[ ATA: 11901 ] Pris: 500 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. Norstedt & söner, Stockholm 1844. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts krigs-articlar för des krigsmakt til lands och sjös. + Kongl. Maj:ts nådiga circulaire... Stockholm, Norstedts 1836. 160 + 32s. Halvfranskt band. Hårt nött, söndrigt band. Namn & stämpel på främre pärmens insida.

[ ATA: 24548 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts förnyade krigs-articlar, til efterrättelse för arméen och flottorne i Swerige, Finland och Pomern. + Register... Stockholm 1795. 157,(1) + 54 s. Pappersomslag. Stämpel på främre omslagets insida .

[ ATA: 24550 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Handbok för hyttearbetare, sammandragen utur sednare delen af Garneys omarbetade handledning i Swenska Masmästeriet. Fahlun 1827. (8) 200 s. Enkelt halvfranskt band utan ryggtitel.

[ ATA: 26699 ] Pris: 600 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. Stockholm 1842. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens Historia. Elfte delen.. Nya handlingar rörande Skandinaviens Historia. Första delen. Stockholm 1824. (14), 347, (1)s. + utvikbar plansch. Senare klotband. Några noteringar i rött eller grönt.

[ ATA: 48327 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Tredje delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1351 till och med 1384. Stockholm 1817. (8), 304, 48s. + 2 utvikbara planscher. Senare klotband. Lagerfläckad.

¶ Innehåller bl. a. Om de äldre Svenska Riddare-Orden; Handlingar rörande Dalkarlarnas Uppror år 1745.

[ ATA: 48328 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Fjerde delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Fortsättning af Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1385 till och med 1400. Stockholm 1817. (8), 350, (2), 20s. + 2 utvikbara planscher. Lagerfläckad. En del markeringar i rött eller grönt.

[ ATA: 48329 ] Pris: 400 SEK

(ingen författare) Tablettes géographiques pour l´intelligence des historiens et des poetes latins I-II. Paris, Augustin-Martin Lottin, 1755 xxiv,310 + (4),347,(5)pp. Guilt full calf with guilt edges. 2 volumes.

[ ATA: 54828 ] Pris: 750 SEK

(ingen författare) Odins-Lund och Lundagård. Samling af Flerstämmiga sånger för Mansröster I-V. I: Partitur, II: 1 Tenor, III: 2 Tenor, IV: 1:a Bassoo, V : 2 Basso. Stockholm, Abr. Hirsch, 1856. (6), 282 + 192 + (4), 192 + 192 + 192pp. Guldornerade halvfranska band med främre omslagen medbundna. 5 volymer. Något nötta. Namnteckningar på insidan av främre pärmarna.

[ ATA: 59626 ] Pris: 2000 SEK

(ingen författare) Förteckning på studerande ungdomen vid Westerås Kongl. gymnasium, under Lectorn, Mag. Er. Bergqvists Rectorat, Läse-året 1830. T.R. Björkbom, Westerås, 1829. 4s. Kvarto. Fuktfläck över cirka en fjärdedel av bladen.

[ ATA: 59634 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Instruktion för korporaler. Stockholm, Norstedts, 1855. 47,(1)s. Oskuren och ouppskuren. 10,5x15 cm. Litet solkigt titelblad och svagt fuktfäckad i övre och nedre marginalen. Gott skick.

[ ATA: 59680 ] Pris: 375 SEK

(KRYGER, Johan Fredrik), Den Förnuftige Fritänkaren 1-52. Stockholm, Tryckt uti Kongl. Finska Boktryckeriet, 1767. (2),424,(2)s. Samtida halvfranskt band. Hårt nött band.

[ ATA: 54391 ] Pris: 2500 SEK

(SEFSTRÖM, A.G.), Några blad till historien om Läsarne med afseende fästadt på de inom Helsingland wistande. Fahlun, P.A. Huldbergs Boktryckeri 1841. 168s. 12:o. Senare (1900-tal) grönt klotband (Östermalms bokbinderi). 2 svaga fläckar på titelbladet. Lagerfläckad.

[ ATA: 24152 ] Pris: 2500 SEK

(STRINNHOLM, A.M.), Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider 1-5. Stockholm, Johan Hörberg 1834-1854. (16),619,(1) + (4),683,(1), två utvikbara kartor + (6),891,(1) + (8),699,(1) + (4),351,(1),289,(3)s. Samtida halvfranska band. Del 1 och 2 har från del 3-5 avvikande blindpressning på ryggarna. Samtliga fem volymer med enhetlig guldornering. Del 1 och 2 med ryggtitel: Svenska folkets historia, del 3-5 med ryggtitel: Svens. folkets historia. Del 1 och 2 med gröna marmorerade snitt, del 3-5 med bruna marmorerade snitt. Falsarna till del två har släppt några centimeter från ryggens huvud räknat. Något nötta ryggar. Spår av borttagen etikett på första volymens bakre doublure, avfärgad på eftersättsbladet. Namnteckning bortraderad från samtliga bands försättsblad, med liten pappersförlust i del 3-5.

¶ 5 volymer. Allt som utkom.

[ ATA: 10407 ] Pris: 2000 SEK

[ÖSTBERG, Charlotte] Om odling af mullbärsträd och silkesmaskar i Swerige. Stockholm, Elmén & Granberg 1824. 23,(1)s. 12:o. Oskuren i gråpappersomslag.

[ ATA: 39793 ] Pris: 2500 SEK

[BENEKENDORF, Karl Fr von], Theoretisk-Praktisk Underwisning, om det nyare och rätta Skogshushållningssättet, så för Staten som för Private Skogsägare och deras Skogsbetjening, af Författaren till Oeconomia Forensis. Öfwersatt och utgiven af Carl M. Schoerbing. Stockholm, Ecksteinska Boktryckeriet, 1822. LXVII,(5),504s. Senare halvfranskt band med Skogshushålln. Sättet. och siffran 82. i guld på ryggen. Inskrift på doubluren: V. Löfsta Socken Bibliotek. Ryggen något nött. Lagerfläckad.

[ ATA: 11055 ] Pris: 750 SEK

[MARANA, Giovanni-Paolo], L´Espion Turc dans les Cours des Princes Chrétiens, ou lettres et Mémoires d´un Envoyé secret de la Porte dans les Cours de l´Europe, où l´on voit les découvertes qu´il a faites dans toutes les Cours où il s´est trouvé, avec une Dissertation curieuse de leurs Forces, Politique & Religion. Traduit de l´Anglois. Treiziéme Edition augmentée dans le corps de l´Ouvrage, & enrichie de figures convenables au sujet. Cologne, Chez Erasme Kenkus 1711. 12:o. 6 frontispieces + 27 plates (3 folding). Contemporary worn calf. One folding plate with tear. Paper tickets at the foot of all spines. Volume 1 & 2 with slightly differing spines.

[ ATA: 12936 ] Pris: 5600 SEK

/NYGREN, Julius Aug./ Bihang till husläkaren innehållande Anwisning för Allmänheten att, då läkarebiträde saknas, på tjenligaste sätt behandla de fleste och wanligaste af yttre wåld samt af wåldsam muskelansträngning, uppwäckta Skador (Rubbningar, Sår eller Söndringar) hos Menniskans kroppsdelar, utgifwet af En Praktisk Läkare. Öbergs förlag, Stockholm 1839. (6),114,(2)s + (2)s reklam. Oskuren i tryckt originalomslag. Omslaget nött; det främre även med revor och pappersförluster, i nedre högra hörnet pappersförlust in i den tryckta ramen.

[ ATA: 4477 ] Pris: 400 SEK

ÖDMANN, Samuel, Strödda försök öfwer Nya testamentets heliga skrifter. Andra bandets första häfte och andra häfte. Andra upplagan. Strengnäs 1806. 232 + 226 (14) s. Två häften i ett halvfranskt band. Bandet något nött.

[ ATA: 32133 ] Pris: 100 SEK

ABILDGAARD, P. C./ WIBORG, E., Inledning till allmän naturkunnighet. Till swenska ungdomens tjenst öfwersatt af Olof Lindén. Stockholm, Marquard, 1802. XVI,319,(7)s. Halvfranskt band. Biblioteksstämplar på försätts- och titelblad.

[ ATA: 54829 ] Pris: 500 SEK

AGARDH, C. A., Species algarum I: 1-2 + II:1 Gryphiswaldiae, 1821, 1823 + Gryphiae, 1828. (4), 168, (6), 169-531, (1) + LXXVI, 189, (1)s. Två olika pappband. Two different hardcovers. 2 volymer/ 2 volumes. Nötta och del 2 med skadat rygghuvud. Titelbladen med översta centimetern borta, berör ej text. Stämplar. Något streckad./ Worn bindings. Title pages with 1 centimeter missing in upper margin, not affecting text. Stamps. Some markings.

[ ATA: 59716 ] Pris: 5200 SEK

AGARDH, C.A., Lärobok i botanik. Malmö, Thomsons Boktryckeri, Gleerups förlag 1829-1830. (16),416s + 4 planscher. Guldornerat och blindpressat halvfranskt band. Exlibris Säfstaholms bibliothek. Delvis lagerfläckad.

¶ Endast del 1 (av 2).

[ ATA: 11376 ] Pris: 750 SEK

AHLQVIST. A., Ölands historia och beskrifning I-II:1-2. Calmar, 1822-1827. (6),VII,(1),3-450, 2 planscher + 298s.,frontispisplansch,plansch 1-14 + (2),VII,(1),320,(4)s,plansch 15-32. Samtida halvfranska band med blindpressade ryggar och förgylld titel. 3 volymer. Nötta falsar och hörn.Den utvikbara frontispisplanschen till del II:1 skuren i nederdelen in i planschen. Namnteckning på titelbladen. Namn på försättsbladen. En del blyertsanteckningar och några markeringar i blått.

¶ OBS! 12 sidor subskribentförteckning i slutet av del I saknas i detta exemplar. I övrigt komplett. Gott exemplar.

[ ATA: 59666 ] Pris: 2800 SEK

ANDERSEN, H. C., Ahasverus. Kjöbenhavn, Reitzel 1848. (8),158s. Elegant grönt guldornerat halvfranskt band . Präglat på ryggens fot: Rosenvold. Namnteckning på första blanka bladet: Paul V. Rubow. Exlibris. Lagerfläckad. Gulplettet.

[ ATA: 51318 ] Pris: 1500 SEK

ARBORELIUS, O. L., Conspectus grammatices linguae dalekarlicae. Upsala, Zeipel & Palmblad 1818. (4),18s. Häftad. Skuren.

¶ En efterföljande del utkom 1822. Behandlar älvdalsmålet. Under presidium av E. G. Geijer.

[ ATA: 54842 ] Pris: 500 SEK

ARCHENHOLZ, J. W. von, Historia om Stor-Britannien för Året 1791. I - VIII. Stockholm, Henrik Andersson Nordström 1794-1795. Frontispis,150,(2) + 38 + 55,(1) + 25,(1) + 61,(1) + 63,(1) + 127,(1) + 71,(1)s. Halvfranskt band. Bläckfläck i övre vänstra hörnet på de tre första bladen, utanför bild- och text. Etikett med text: Rektor Joh. Pipon, klistrad över namnteckning på titelbladet.

[ ATA: 55622 ] Pris: 900 SEK

ARNEMAN, J., System uti Chirurgien. Öfversättning af Jac. Sönnerberg. Joh. Crist. holmberg, Stockholm, 1801. (12),276s. Samtida halvfranskt band med guldornerad rygg. Något nött. Namnteckning på försättsbladets andra sida. Två sigillstämplar på titelbladet, en litet kladdig dito på sidan 1. Bandets skinnhörn har fläckat ett par blad både i början och i slutet.

[ ATA: 6932 ] Pris: 1400 SEK

BARTHOLDY, J. L. S., Underättelser om det nuvarande Grekland samlade på en resa. Med Plancher. Stockholm, Georg Scheutz, 1820. (2), 494s.. Illustrerad. Oskuren i gråppapersomslag.

[ ATA: 59717 ] Pris: 750 SEK

BERCH, Carl Reinhold, Tal, om svenska myntets ålder. Hållit för Kong. Svenska Vetenskaps Academien ... den 11 Aug. 1753. Stockholm, Lars Salvius 1753. (2),35,(3)s. Tagen ur band. Lagerfläckad. Hål på ss.33-34 med förlust av 2 halva bokstäver.

[ ATA: 48792 ] Pris: 400 SEK

BERGMAN, Torb. (Praes.), P. Dubb (resp.), Chemisk undersökning om Källe-vatnen uti och närmast kring Upsala I. (Allt som utkom). Upsala, Joh. Edman, 1770. (4), 14s. Bunden i nyare halvklotband (Wilh. Johanssons Eftr. Bokbinderi Uppsala). Exlibris Kurt Winberg.

[ ATA: 59728 ] Pris: 1500 SEK

BERZELIUS, Jöns Jacob, Om Blåsrörets Användande i Kemien och Mineralogien. Stockholm, Henr. A. Nordström, 1820. (10), 302, (2)pp. Med 35 figurer på fyra utvikbara planscher. Samtida halvfranskt band. Synnerligen gott skick.

[ ATA: 59819 ] Pris: 5200 SEK

BIERKÉN, Johan af, Historia om England ifrån Julii Caesars tid till 1760: sammandragen af Johan af Bierkén I-III. Stockholm, Carlbohm 1805-1806. 478, (2) + 426,(2) + 495,(1)s. Samtida guldornerade halvfranska band. Modernt exlibris, gammal namnstämpel. Eftersättsbladen saknas. liten reva längst ner i vänstra marginale på sista bladet i del II, berör inte texten. 20 första sidorna i del III med små veck i övre högra hörnet, berör ej texten.

¶ Ett vackert ex.

[ ATA: 46226 ] Pris: 1500 SEK

BIURMAN, Georg, Vägvisare til och ifrån alla städer och namnkunniga orter, uti Svea- och Götariken, samt Stor-Furstendömet Finland; jämte tvänne uti koppar stuckne väg-chartor, efter skedde vägmätningar upprättad. Stockholm, Johan Georg Lange, 1776. (2),112,(36)s + 2 utvikbara kartor. Samtida halvfranskt band med fem upphöjda bind. Yttersta hörnet på sidan 51-52 borta (cirka 1 kvadratcentimeter) Små revor vid infästningen av kartorna. Några svaga fläckar på kartorna. Mycket bra exemplar.

[ ATA: 51560 ] Pris: 2750 SEK

BJÖRKMAN, P., Beskrifning öfver Wermland, innefattande historiska, geografiska, politiska, ecclesiastica och ekonomiska uppgifter samt statistiska tabeller, jemte inledning om wermländningarnas lynne, karaktér och dialekt, m. m. Carlstad J. Lundberg 1842. 224 (8) s. Halvfranskt band. Något snedläst och nött. Namnteckning. Fuktfläck å första tio samt sista tio bladen.

¶ Förra delen (allt som utkom).

[ ATA: 39670 ] Pris: 750 SEK

BOHR, Niels, Studier over metallernes elektrontheori. Afhandling for den filosofiske doktorgrad. Köbenhavn, I kommission hos V. Thaning & Appel, 1911. (8), 120s. Häftad. Ryggens huvud obetydligt stött. Mycket bra exemplar. Very Good.Svag stämpel på främre omslaget: Friexemplar fra universitetet.

[ ATA: 59818 ] Pris: 3500 SEK

BUSCH, Wilhelm, Lehrbuch der Chirurgie I - II:1. Vol. I: Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. Mit 135 Holzschnitten und einer Kupfertafel. Vol. II:1 : Lehrbuch der topographischen Chirurgie. Erste Abtheilung. Topographische Chirurgie des Kopfes, Halses und Rückens. Mit 76 Holzschnitten. Berlin 1857, 1860. XII,396,(2),plate + VIII,444pp. Illustrated. Gilt half calf. 2 volumes. Old library annotation on inside of front covers. Weak pencil markings in the margin. Some spotting/ foxing.

¶ Part II:2 missing.

[ ATA: 54427 ] Pris: 900 SEK

CARR, John, A Northern Summer; or Travels Round the Baltic, Through Denmark, Sweden, Russia, Preussia, and Part of Germany, in the Year 1804. London Richard Phillips 1805. XI, 480 pp. Illustrated with 11 plates. Later elegant half calf (G. Hedberg, Stockholm). Slightly faded spine. Prev. owner's bookplate mounted on inside of front board. Old signature on titlepage (Robert Moore). First blank leaf missing as often. Stains to some pages, but over all nice and bright pages. In good condition.

[ ATA: 26694 ] Pris: 2300 SEK

CAYLA, J. M., Djefvulen i sin glans och i sitt förfall. Stockholm, 1864. 352s. I fem originalhäften. Nötta med fuktfläck i inre nedre marginalen, berör de nedre raderna i texten.

[ ATA: 59670 ] Pris: 490 SEK

CHELIUS, Maximilian Joseph, Handbuch der Augenheilkunde zum gebrauche bei seinen Vorlesungen I - II. I: Die entzündungen und Nevrosen des Auges enthaltend. II: Die organischen Krankheiten des Auges enthaltend. Stuttgart 1843, 1839. XX,436 + (2),552pp. Gilt half calf. 2 volumes. Old library annotation on inside of front covers. Worn spines. Some foxing.

[ ATA: 54429 ] Pris: 1900 SEK

CHELIUS, Maximilian Joseph, Handbuch der Chirurgie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen I - II:2. Sechste, vermehrte und verbesserte Original-Auflage. Groos, Heidelberg und Leipzig/ Gerold, Wien 1843-1845. XXX,434 + VI,435-1012 + VIII,402 + (2),403-910pp. Gilt half calf. 4 volumes. Worn spines. Old library annotation on inside of front covers.Slightly foxed.

[ ATA: 54430 ] Pris: 800 SEK

CORNELIUS NEPOS. Cornelius Nepos De Vita excellentium imperatorum recte tandem captui puerorum accommodatus. Eller Tydelig och efter Ungdomens Begrep omsider rätt inrättad Förklaring öfwer Cornelius Nepos Jemte et Trefaldigt Register, accurate Land-Chartor , Och et säskildt dertil hörande Index, Samt En för Ungdomen nyttig Anwising. Andra upplagan förbättrad. Wästerås Johan Laur Horrn 1770. Frontespis, (30), 420, (92) + 4 utvikningsbara kartor. Samtida halvfransktband med fyra upphöjda bind. Något nött rygg. Samtida namnteckning och tillskrift å insida av främre pärm.

[ ATA: 39306 ] Pris: 600 SEK

DICKSON, R. W., Practical Agriculture; or, A Complete System of Modern Husbandry: With the Best Methods of Planting, and the Improved Management of Live Stock. Illustrated by Numerous Engravings. A New Edition In two Volumes. London 1807. 2 volumes. xliii (1), 650 + xxiii, 767 + appendix of 64 pp. Engravings b/w and color. Private later cloth. Front missing from volume one; else a complete set. Text and engravings in volume one partly with heavy foxing.

[ ATA: 41768 ] Pris: 3500 SEK

EINHARD, (EGINHARTUS), De vita et gestis Caroli Magni, cum commentario Joh. Friederici Besselii et notis Johannis Bollandi. Accesserunt Melchioris Hamenveltonis Goldasti animadversiones ineditae cum variis dissertationibus quarum index in praefatione exhibetur. Curante Joh. Hermanno Schminckio. Trajecti ad Rhenum (Utrecht), Guilielmi Vande Water, 1711. (42),248,(18)pp. + large folding plate. Old vellum. Small damage to hand written title on the spine. The plate has a mended tear (15 centimeter) with no loss. Book plate.

[ ATA: 54847 ] Pris: 2500 SEK

FORSSELL, Olof H., + BONNYCASTLE, Johan, Algebra för begynnare. + Inledning til algebra med anmärkningar. Andra, förbättrade upplagan. Stockholm 1810. + Upsala 1801. (2),211,(1),utvikbar plansch + (4),188s. 2 arbeten sammanbundna i ett halvfranaskt band. Band från Uplands Nations bibliothek med deras pärmstämpel.

[ ATA: 51565 ] Pris: 700 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006